O nama


Preduzeće SIMM inženjering osnovano je 2006.godine.
 
Osnovna djelatnost preduzeća je planiranje i projektovanje saobraćajnica, kao i kontrola tehničke dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova na objektima saobraćaja.

SIMM inženjering je, između ostalog, uradio i Generalne projekte Jadransko-Jonskog autoputa na cijeloj dužini prolaska kroz Crnu Goru, dionicu autoputa Farmaci-Smokovac (obilaznica Podgorice) i dionicu autoputa Mateševo-Andrijevica.
Od ukupne dužine Jadransko-Jonskog autoputa (kroz Crnu Goru) i autoputa Bar-Boljare, koja iznosi oko 250km, projektima SIMM inženjeringa ukupno je obuhvaćeno oko 136 km.
 
Predstavnici SIMM inženjeringa, kao odgovorni planeri za fazu saobraćaja, učestvovali su u izradi velikog broja planova, među kojima je i Prostorni plan Crne Gore, a SIMM inženjering je jedan od obrađivača Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare i Detaljnog prostornog plana Jadransko-Jonskog autoputa (izrada u toku).

SIMM inženjering je, osim projekata saobraćajnica, uradio i Glavni projekat fudbalskog stadiona sa 8 atletskih staza u Danilovgradu, više projekata otvorenih sportskih terena, kao i projekat heliodroma u Pljevljima.
 
Zaposleni u SIMM inženjeringu, između ostalog, bili su i članovi radnih timova za izradu:
- Strategije razvoja i održavanja državnih puteva u Crnoj Gori
- Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta (kriterijumima namjene
  površina), elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima
- Pravilnika o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta.

About us


SIMM Engineering Company was founded in 2006. The main activity of the firm is planning and design of roads as well as control of technical documentation and supervision over the execution of construction works on traffic facilities.

SIMM Engineering, among other things, did the General projects of the Adriatic -Ionian motorway in total length through Montenegro, the section of motorway Farmaci - Smokovac (bypass Podgorica), and the section of motorway Mateševo - Andrijevica.

SIMM Engineering covered about 136km of the total length of the Adriatic - Ionian motorway (in Montenegro) and the Bar - Boljare which is about 250 km.

Representatives of SIMM Engineering, as responsible planners for the phase of traffic, participated in production of great number of plans including the Spatial Plan of Montenegro. SIMM Engineering is one of the processors of detailed spatial plan of the motorway Bar-Boljare and detailed spatial plan of the Adriatic-Ionian motorway (work in progress).

SIMM Engineering, beside the projects of roads, did the major project of the football stadium with 8 athletic tracks in Danilovgrad, many projects of open sports grounds, and heliports in Pljevlja project.

SIMM Engineering employees were members of work teams for production of: - Strategy for development and maintenance of state roads in Montenegro - Regulation on closer content and form of the planning documents, category of land use , zoning regulation elements and graphic symbols - Regulation of the content of the study on the development of construction site

Kontakt

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202 replique montres
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Contact

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me