Reference

Projekti gradskih saobraćajnica


1) Glavni projekat Južnog bulevara na dijelu od Ulice Kralja Nikole do Jadranske magistrale - Podgorica
2) Glavni projekat Bulevara JNA (dionica magistralnog puta M-2-4) u Baru
3) Idejno rešenje i Glavni projekat kružnog toka na raskrsnici bulevara Mihajila Lalića i ulice Vlada Ćetkovića - Podgorica
4) Glavni projekat Njegoševe ulice, na dijelu između Bulevara Svetog Petra i Vučedolske ulice - Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom
5) Glavni projekat pejzažno-parternog uređenja šetališta i parkinga – Plav (građevinski projekat urađen zajedno sa Planplusom)
6) Glavni projekat saobraćajnica na Cetinju <br>Ulica Vojvode Boža (0.55km), Ulica Sime Matavulja (0.20km), Ulica Pavla Rovinskog (0.35km)
7) Glavni projekat Ulice Slobode na dijelu Trga Republike i glavni projekat saobraćajne signalizacije za Trg Republike – Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
8) Glavni projekat Ulice Slobode – I faza, na dijelu od Vučedolske ulice do Bulevara Svetog Petra – Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
9) Glavni projekat saobraćajnice preko trga i niše za prilaz vozila objektu, uz Ulicu Kralja Petra I Karađorđevića – Banjaluka (projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
10) Glavni projekat Bokeške ulice – I faza i Ulice Slobode od Bokeške ulice do Hercegovačke ulice - Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
11) Glavni projekat saobraćajnica sa parkinzima u zahvatu DUP-a ‘Novi grad 1 i 2’- Izmjene i dopune-Podgorica
12) Glavni projekat rekonstrukcije ulica na Cetinju u zahvatu DUP-a "Aerodrom"

-Ulica Crnogorskih brigada (0.20 km) (Crnogorskih brigada Street (0.20 km)),
-Ulica B.Petrovića  (0.20km) (B.Petrovića Street (0.20km)),
-Ulica Sava Burića (0.30km) (Sava Burića Street (0.30km)),  
-Ulica Bore Stankovića (0.20) (Bore Stankovića Street (0.20)); 

13) Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-ova “Zabjelo “ i “Pobrežje”- Podgorica
14) Glavni projekat Ulice "NOVA 4" - Podgorica (l=0,8km)
15) Glavni projekat rekonstrukcija dijela saobraćajnice Gojka Radonjića – Podgorica
16) Glavni projekat saobraćajnice za priključak apartmansko-turističkog naselja "SELA" – Budva
17) Glavni projekat saobraćajnice za urbanističku parcelu br.37 u zahvatu DUP-a "Servisno-skladišne zone sa ranžirnom stanicom" – Podgorica
18) Glavni projekat Karađorđeve ulice na dijelu između bulevara Stanka Dragojevića i ulice Slobode – Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
19) Glavni projekat Vučedolske ulice na dijelu između Njegoševe ulice i ulice Slobode – Podgorica (građevinski projekat urađen zajedno sa Arhitektonskim ateljeom)
20) Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu detaljnog urbanističkog plana ‚‚Žukotrlica‚‚ - Bar
21) Glavni projekat saobraćajnice oko stambene zgrade u zahvatu DUP-a "Aerodrom" - Cetinje
22) Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", Izmjene i dopune - Podgorica
23) Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu GUP-a za lokalitet Autokampa - Kotor
24) Glavni projekat parkinga na urbanističkoj parceli broj 101 u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", Izmjene i dopune - Podgorica
25) Glavni projekat parkinga na urbanističkoj parceli broj 102 u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", Izmjene i dopune - Podgorica
26) Glavni projekat parkinga na urbanističkoj parceli broj 103 u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", Izmjene i dopune - Podgorica
27) Glavni projekat saobraćajnice uz poslovno-stambeni objekat "N1" u zahvatu DUP-a "Grudska mahala" – Nikšić
28) Glavni projekat saobraćajnica u okviru urbanističke parcele br.2063/1 u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom" - Izmjene i dopune u Podgorici
29) Glavni projekat priključka servisa i salona "MERCEDES-BENZ" na magistralni put M-18, dionica Danilovgrad-Podgorica
30) Glavni projekat rekonstrukcije ulice Miloša Obilića u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom", Izmjene i dopune - Podgorica
31) Glavni projekat saobraćajnice sa parkingom u zoni "B" u zahvatu DUP-a "Prvi Maj" - Podgorica
32) Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva "Prolaz br.5" u zahvatu DUP-a "Blok VI" - Podgorica
33) Glavni građevinski projekat rampi za ulaz-izlaz iz garaže i projekat saobraćajne signalizacije garaže u poslovnom objektu na UP 3, u zahvatu DUP-a "Stara varoš - blok 7” - Podgorica
34) Glavni projekat saobraćajnice u zoni 3 u zahvatu DUP-a "Drač-putnički terminal", izmjene i dopune - Podgorica

Urban roads designs


1) Main design of the Southern Boulevard in the section of Kralj Nikola street to the Adriatic motorway - Podgorica
2) Main design of Boulevard JNA (section of the motorway M2-4) in Bar
3) Preliminar and main design of the roundabout at intersection of Mihailo Lalić Boulevard with Vlado Ćetković Street – Podgorica
4) Main design of Njegoseva street, the section between St Peter boulevard and Vucedolska street- Podgorica (building design done together with Architectural studio
5) Main design of landscape and parterre arrangement of promenade and parking place – Plav (building design done together with Planplus)
6) Main design of the streets in Cetinje): <br>Vojvode Boža Street (0.55km), Simo Matavulja Street (0.20km), Pavle Rovinski Street (0.35km)
7) Main design of Sloboda street in the section of the Republika Square and main design of traffic lights for the Republika Square – Podgorica (building design done together with Architectural studio)
8) Main design of Sloboda street – first phase, at the section between Vucedolska street and St Peter Boulevard – Podgorica (building design done together with Architectural studio)
9) Main design of the road over the square and vehicle access to the object , along King Peter street and Karadjordjevica street – Banjaluka (building design done together with Architectural studio)
10) Main design of Bokeška Street – I phase and Street “Slobode” from “Bokeška” Street to “Hercegovačka” Street – Podgorica, (building design done together with Architectural studio)
11) Main design of the Streets with parking lots in the area of Detailed Urban plan “Novi grad 1 and 2”- Amendments, Podgorica
12) Main design for the reconstruction of streets in the area of Detailed Urban plans ”Aerodrom”:

- Crnogorskih brigada Street (0.20 km),
- B.Petrovića Street (0.20km),
- Sava Burića Street (0.30km),
- Bore Stankovića Street (0.20)  

13) Main design of Streets in the area of Detailed Urban plans “Zabjelo “ and “Pobrežje”-Podgorica
14) Main design of “Nova 4” Street in Podgorica, l=0.8km)
15) Main design for the reconstruction of the part of Gojka Radonjića Street in Podgorica
16) Main design of street for connection of apartment-tourist settlement "SELA" – Budva
17) Main design of street for urban plot No.37 in the area of Detailed Urban plan "Service-storage zone with classification station" - Podgorica)
18) Main design of Karađorđeva Street - part between Stanka Dragojevića Boulevard and Slobode Street - Podgorica (building design done together with Architectural studio)
19) Main design of Vučedolska Street – part between Njegoševa Street and Slobode Street - Podgorica (building design done together with Architectural studio)
20) Main design of Street in the area of Detailed Urban Plan ‚‚Žukotrlica‚‚ - Bar
21) Main design of street around residential building in the area of Detailed Urban plan "Aerodrom" - Cetinje
22) Main design of street in the area of Detailed Urban Plan “Gornja Gorica 2”, amendments - Podgorica
23) Main design of the street in the area of General Urban Plan for Autokamp - Kotor
24) Main design of parking for Urban plot No.101 in the area of Detailed Urban Plan “Gornja Gorica 2”, amendments – Podgorica
25) Main design of parking for Urban plot No.102 in the area of Detailed Urban plan “Gornja Gorica 2”, Amendments – Podgorica
26) Main design of parking for Urban plot No.103 in the area of Detailed Urban Plan “Gornja Gorica 2”, amendments – Podgorica
27) Main design of the street by business and residential building “N1” in the area of Detailed Urban Plan “Grudska mahala” - Niksic
28) Main design of street within the Urban plot No. 2063/1 in the area of Detailed Urban Plan “Konik – Stari Aerdrom”, amendments – Podgorica
29) Main design of access road to the service and salon of ‘Mercedes-Benz” on the motorway M-18, section Danilovgrad – Podgorica.
30) Main design for the reconstruction of Miloš Obilić Sreet in the area of Detailed Urban Plan “Konik – Stari aerodrom”, amendments – Podgorica
31) Main design of street with parking lots in Zone “B” in the area of Detailed Urban Plan “Prvi Maj” - Podgorica
32) Main design of street working title “Prolaz br.5” in the area of Detailed Urban Plan “Blok VI” - Podgorica
33) Main building design for the gate at the entrance/exit from the parking garage and the main traffic light design in the garage in the business building on urban plot 3 in the area of the General Urban Plan “Stara varos – blok 7 – Podgorica
34) Main design of street in zone 3 in the area of Detailed Urban Plan “Drač – passengers terminal”, amendments – Podgorica

Kontakt

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202 replique montres
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Contact

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me