License

Licence


SIMM inženjering d.o.o. posjeduje sledeće licence:
  Licenca za izradu planske dokumentacije za oblast saobraćaja (licenca br. 01-254/4)
  Licenca za izradu građevinskih projekata iz oblasti saobraćaja, za izradu dijela elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu za oblast saobraćaja i izradu projekata uređenja terena (licenca br. 01-254/3)
  Licenca za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja (licenca br. 05-963/3)
 
SIMM inženjering je član  Udruženja inženjera konsultanata Crne Gore, pa je samim tim, po automatizmu član FIDIC-a (Međunarodnog udruženja inženjera konsultanata) i nalazi se u njihovoj bazi kao jedna od kompanija koja ima pravo da u svom poslovanju koristi FIDIC standarde.

SIMM inženjering posjeduje i sledeće sertifikate:
- Sertifikat EN ISO 9001;
- Sertifikat EN ISO 14001;
- Sertifikat OHSAS 18001.
Sertifikati se odnose na planiranje, izradu studija i elaborata, projektovanje, nadzor, građenje, inđenjering i konsalting iz oblasti niskogradnje, saobraćaja, zaštite životne sredine, organizacije i tehnilogije građenja.


License


SIMM Engineering Ltd. hold the following licenses:
  License for production of planning documentation in the area of traffic (license no. 01-254/4)
  License for production of building designs in the area of traffic, for making the study of the impact assessment procedure in the environment of the area of traffic and production of projects of planning grounds (license no. 01-254/3)
  License for production of building and construction-craft works on traffic facilities (license no. 05-963/3)
 
SIMM Engineering is a member of the Association of Consulting Engineers of Montenegro. Thus it became automatically a member of FIDIC - International Federation of Consulting Engineers and it is registered as a company which is claimed to use FIDIC standards.

SIMM Engineering holds the following certificates:
- Certificate EN ISO 9001;
- Certificate EN ISO 14001;
- Certificate OHSAS 18001.
Certificates refer to planning, developments of studies and elaborates, design, supervision, construction, engineering and conlsuting in the field of civil engineering, traffic, enviromental protection, organization and construction tehnology.


Kontakt

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Contact

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me